GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Gizlilik Sözleşmesi ( “ Sözleşme ” ) bir tarafta;

Unvan: CLEAN SERVİCES TEKNİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ
Adres: MERKEZ MAH. SAĞDIÇ SK. SÜMBÜL APT NO: 30 İÇ KAPI NO: 4 ŞİŞLİ / İSTANBUL
Vergi Dairesi: Şişli Vergi Dairesi
Vergi No: 2111441534
( Bundan böyle işbu Sözleşmede “ CLEAN SERVİCES ” olarak anılacaktır. )

Diğer tarafta,

Ad/Soyad :
Adres :
T.C. Kimik No :
Email Adresi:
Telefon No:

( Bundan böyle işbu Sözleşmede, “ Bilgi Alan ” olarak anılacaktır. )

Clean Services ile Bilgi Alan birlikte “ Taraflar ”, ayrı ayrı “ Taraf ” olarak anılabileceklerdir.

Aşağıdaki şartlar doğrultusunda,

Taraflar işbu sözleşme kapsamında gerçekleştireceği görüşmeler neticesinde stratejik işbirliği içerisine girmek ve bilgi alışverişinde bulunmak istemektedir.

Taraflar, işbu sözleşmenin ileride gelişebilecek işbirliği açısından herhangi bir hak ve yükümlülük doğurmayacağını, gerçekleşecek görüşmelerin gizli bir niteliğe sahip olması gerektiğini kabul ederler.

Taraflar işbu Sözleşme ile gerçekleşecek olan görüşmelerin gizli niteliğini şekillendirmek istemektedirler.

2. KONU

İşbu sözleşme, görüşmelerin gizli niteliği ne olursa olsun Tarafların hak ve yükümlülüklerini ortaya koymaktadır.

3. GİZLİLİK

3.1. Taraflar;

a) Elde etmiş oldukları tüm gizli bilgileri saklı tutmayı ve işbu bilgileri karşı tarafın önceden yazılı ve özel izni olmadan herhangi bir kişi, kurum, kuruluş veya yönetim kurullarına kısmen veya tamamen açıklamamayı;

b) Gizli bilgileri görüşmeler ile bağlantılı olmadığı sürece herhangi bir şekilde veya herhangi bir amaçla kullanmamayı;

c) Görüşmelere aktif ve doğrudan katılan ve işbu sözleşme benzeri bir gizlilik sözleşmesi imzalayan Taraf çalışanlarının, müdürlerinin, hissedarlarının, bağlı kuruluşlarının ve danışmalarının Gizli Bilgilere erişimlerinin kısıtlanmasını; ve

d) Görüşmelere devam etmeyi, bunların gerçekleşeceğini, Taraflar’ın işbu Sözleşmeye katı gizlilik koşullarında taraf olduklarını ve tüm Sözleşme süresi boyunca görüşmeler konusunda herhangi bir yorum yapmamayı kabul eder.

3.2. İşbu Sözleşmenin amacı doğrultusunda “Gizli Bilgiler”; Taraflara ilişkin her türlü finansal, ticari, ekonomik, teknik, hukuki bilgi ve Tarafların görüşmeler öncesinde, sırasında veya kapsamında karşı tarafa ilişkin elde etmiş olduğu ve gizli bilgi olarak kabul edilebilecek her türlü analiz, derleme, çalışma, mülkiyet bilgileri, fikri mülkiyet hakları, ticari sırlar, know-how veya maddi, manevi tüm bilgiler olarak tanımlanmaktadır.

3.3. Taraflardan her biri aşağıdaki hallerde Gizli Bilgiyi tamamen veya kısmen ifşa edebilir veya kullanabilir:

a) Gizli bilginin işbu sözleşmenin ihlali veya kusur dışındaki bir sebebe binaen kamunun bilgisine dahil olması hali;

b) Gizli bilginin üçüncü kişilerce serbestçe iletilmesine ve / veya kullanılmasına ilgili Tarafça yazılı olarak onay verilmesi durumunda;

c) Gizli bilgiyi alan tarafın söz konusu bilgiye diğer tarafça açıklanmadan önce sahip olduğunu kanıtlaması durumunda; veya

d) Bilginin; alan tarafın diğer taraftan alınan söz konusu Gizli Bilgiye doğrudan ve / veya dolaylı olarak erişme yetkisi olmayan çalışanları veya temsilcileri tarafından bağımsız olarak geliştirilmesi durumunda.

3.4. Taraflar, işbu sözleşme kapsamında getirilen yükümlülüklerin kendi temsilcileri ve çalışanları tarafından da uygulanacağını ve söz konusu kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek her türlü ihlalden sorumlu olacaklarını kabul ederler.

3.5. Taraflardan birinin, yetkili mahkemenin veya resmi ya da idari makamın kararı, yürürlükte bulunan kanun veya yönetmelik gereği Gizli Bilgileri açıklamakla yükümlü olması durumunda;

a) Makul ve yasal olarak mümkün olduğu ölçüde, herhangi bir açıklama yapmadan önce bilgileri açıklanacak olan Tarafa, hukuki olarak koruyucu herhangi bir ihtiyati tedbire başvurabilmesi için bu durumu önceden bildirilmesi;

b) Böyle bir kanuni korumanın mevcut olmaması durumunda sadece talep edilen kısma ilişkin bilgilerin açıklanması;

c) Söz konusu bilgilerin yargı mercileri tarafından gizli tutulacağına dair güvence elde etmek için her türlü çabanın sarf edilmesi; ve

d) Gizli bilgileri açıklayacak olan Taraf’ın, açıklanacak bilgilerin içeriği ve işbu açıklamanın hangi yöntemlerle yapılacağı konusundaki tüm talimatlara uygun hareket etmek için her türlü çabayı göstermesi gerekmektedir.

4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme, her iki Tarafça imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup görüşmelerin sona ermesinden itibaren 3 ( üç ) yıl daha yürürlükte kalacaktır.

5. UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme Türk Hukukuna uygun olarak akdedilecek ve uygulanacaktır.

İşbu Sözleşmenin geçerliliği, yorumlanması, uygulanabilirliği, uygulanması veya feshi ile ilgili doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul / Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

MUHTELİF HÜKÜMLER

Taraflardan her biri, işbu Sözleşmeyle birbirlerine açıkladıkları bilginin tam ve doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederler. İşbu paragrafta belirtilen yükümlülüğü ihlal eden Taraf, diğer tarafa verdiği zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

İşbu Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme altında geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi halinde, geride kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir

Taraflar, işbu Sözleşmenin hükümlerine yazılı bir sözleşme olmaksızın atıfta veya ilavede bulunamazlar.

İMZA VE YÜRÜRLÜK

İşbu 7 ( yedi ) maddeden ve 5 ( beş ) sayfadan ibaret Sözleşme bir nüshası Clean Services ’da, diğer bir 1( bir ) nüshası Bilgi Alan ’da kalmak üzere Taraflarca __/__/_____ tarihinde ( “ Yürürlük Tarihi ” ) 2 ( iki ) nüsha olarak imza edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.